content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

4 september 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.767 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 359.531 907
  2.1 Fordringar på IMF 85.816 −7
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.715 914
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.548 −275
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.813 2.274
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.813 2.274
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.596.613 723
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.568 −65
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.595.045 794
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −5
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.205 3.247
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.567.925 13.616
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.366.167 14.936
  7.2 Övriga värdepapper 201.759 −1.320
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.804 0
9 Övriga tillgångar 286.650 −1.872
Summa tillgångar 6.458.857 18.621
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.384.460 1.395
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.115.085 89.494
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.621.915 72.560
  2.2 Inlåningsfacilitet 493.170 16.934
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.603 3.507
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 737.757 −84.492
  5.1 Offentliga sektorn 679.247 −84.489
  5.2 Övriga skulder 58.510 −3
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 209.904 5.722
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.672 257
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.207 −185
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.207 −185
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 280.195 2.964
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.922 −42
Summa skulder 6.458.857 18.621
8 September 2020
Commentary