content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 11 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 282 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 352 654 −399
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 847 4
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 807 −403
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 444 −361
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 137 874
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 137 874
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 754 398 −346
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 583 −342
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 753 815 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 000 3 393
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 769 253 30 504
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 576 021 29 831
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 193 232 673
8 Valdžios skola eurais 22 735 0
9 Kitas turtas 301 580 2 913
Visas turtas 6 833 483 36 578
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 397 730 1 021
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 470 125 13 827
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 999 249 −16 000
  2.2 Indėlių galimybė 470 876 29 827
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 943 1 786
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 723 446 9 558
  5.1 Valdžiai 654 832 9 063
  5.2 Kiti įsipareigojimai 68 614 495
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 214 769 5 105
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 312 62
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 889 −250
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 889 −250
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 888 0
10 Kiti įsipareigojimai 296 044 5 469
11 Perkainojimo sąskaitos 543 498 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 839 0
Visi įsipareigojimai 6 833 483 36 578
17 November 2020
Commentary