content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti–september 2022

23 september 2022

Marknadsoperationer

2022 års revidering av riktlinjen om förvaltning av reservtillgångar

Den 28 juli 2022 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2022/28 om ändring av riktlinje 2008/596/EG om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar. Ändringarna i rättsakten säkerställer följande: a) ECB får möjlighet att säga upp ramavtal om nettning som ECB ingått med motparter om dessa inte följer tillämplig lagstiftning avseende förhindrande av penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, och/eller deltar i penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Denna uppsägningsmöjlighet gäller avtal som ECB ingått med motparterna från och med den 1 augusti 2022, eller som ingåtts av ECB före den dagen och därefter ändrats. Detta skulle spegla ECB:s nuvarande praxis enligt övriga ramavtal som ECB använder. b) Motparter i transaktioner som omfattar ECB:s reservtillgångar blir skyldiga att kontinuerligt iaktta alla tillämpliga sanktioner som vidtagits av EU och/eller FN, eller som vidtagits av någon annan behörig myndighet. Flera andra justeringar av operativ eller teknisk karaktär har också gjorts.

Vägledande kalendrar för 2023 och 2024 för frivilliga tidiga återbetalningar i den tredje serien med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III)

Den 28 juli 2022 godkände ECB-rådet den vägledande kalendern för frivilliga tidiga återbetalningar av TLTRO III år 2023 och 2024 och tillstyrkte offentliggörande. Kalendern finns på ECB:s webbplats.

Ändrad förräntning på statlig inlåning

Den 8 september 2022 beslutade ECB-rådet att temporärt ta bort räntetaket på 0 procent för förräntningen av statlig inlåning för att upprätthålla en effektiv penningpolitisk transmission och säkerställa en fungerande marknad. Taket ska temporärt följa Eurosystemets ränta på inlåningsfaciliteten eller den korta euroräntan (€STR), beroende på vilken som är lägst, även vid en positiv ränta på inlåningsfaciliteten. Den ändrade ersättningen gäller från och med den sjätte uppfyllandeperioden, dvs. den 14 september 2022, och fram till och med den 30 april 2023. Pressmeddelandet och relevant rättsakt med dessa ändringar (beslut ECB/2022/30 om tillfälliga justeringar av förräntningen på viss icke-penningpolitisk inlåning som innehas hos nationella centralbanker och Europeiska centralbanken) finns på ECB:s webbplats.

Integrering av klimatförändringsöverväganden vid köp av företagsobligationer

Den 9 september 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/29 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn. Genom dessa ändringar integreras klimatförändringsöverväganden i allokeringsriktvärdet och löptidsbegränsningar införs för obligationer från emittenter med sämre klimatprestanda. Ändringarna följer av ECB-rådets beslut, som offentliggjorts i ett pressmeddelande den 4 juli, om att vidta ytterligare åtgärder för att inkludera klimatförändringsöverväganden i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem. Ändringsrättsakten träder i kraft den 26 september 2022 och gäller för transaktioner som avvecklats från och med den 1 oktober. Ett pressmeddelande med mer information finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

TIBER-EU – Purple Teaming Best Practices of the Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming Framework (det europeiska ramverket för hotunderrättelsebaserade, etiska red teaming-insatser)

Den 4 augusti 2022 godkände ECB-rådet, med stöd av observationer av ledamöter i allmänna rådet, TIBER-EU:s Purple Teaming Best Practices och godkände publicering av dokumentet, som finns under avsnittet TIBER-EU på ECB:s webbplats. Detta ramverk möjliggör för europeiska och nationella myndigheter att arbeta med finansinfrastrukturer och finansinstitut för att inrätta ett program för kontrollerade, anpassade tester som baseras på realistiska och verkliga cyberhot. Dessa tester efterliknar verkliga hot i syfte att förbättra enheternas motståndskraft mot sofistikerade cyberattacker. ”Purple teaming” är en testverksamhet som inbegriper både den offensiva angripande parten (det röda laget) och den defensiva operativa parten (det blå laget) inom ett TIBER-EU-test. Målet är att komplettera testet i specifika situationer. Bästa praxis för detta bygger på erfarenheter från en rad olika testsituationer genomförda i TIBER-EU-förfaranden inom en rad olika jurisdiktioner och kan användas på frivillig basis.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordningen om värdepapperscentraler

Den 28 juli 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/25 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett direktivförslag om delegeringsarrangemang, hantering av likviditetsrisker, tillsynsrapportering, tillhandahållande av förvarings- och depåförvaringstjänster samt låneutgivning från alternativa investeringsfonder

Den 9 augusti 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/26 som förberetts på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om hur Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland rapporterar vissa försäkringsdata

Den 25 augusti 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/27, på begäran av ordföranden för Oireachtas (Irlands nationella parlament) gemensamma kommitté för finanser, offentliga utgifter och reformer samt Taoiseach (den irländska premiärministern).

ECB:s yttrande om inrättandet och driften av ett centralt kreditregister i Grekland

Den 25 augusti 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/28 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om framtagande och underhåll av ett statistikregister samt tillhörande lagstiftning i Tyskland

Den 26 augusti 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/29 på begäran av det tyska ministeriet för ekonomiska frågor och miljöskydd.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om harmoniserade regler för rättvis tillgång och användning av data

Den 5 september 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/30 som förberetts på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om utbyte av sedlar och mynt samt kontanthanterare i Lettland

Den 6 september 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/31 på begäran av Latvijas Banka.

ECB:s yttrande om ökat individuellt ansvar och förbättrad företagsstyrning avseende anställda i ledande ställning i den finansiella tjänsteindustrin i Irland

Den 13 september 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/32 på begäran av den irländska finansministern.

ECB:s yttrande om kassakrav och minimireserver i Ungern

Den 12 september 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/33 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om nya pensionsregler för statstjänstemän och anställda i den offentliga sektorn i Cypern.

Den 16 september 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/34 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

ECB:s yttrande om gåvor till stöd för det ukrainska samhället från intäkter som erhållits från utgivningen av samlarmynt

Den 19 september 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/35 på begäran av Latvijas Banka.

Organisationsstyrning

ECBS- och SSM-stadgan om jämställdhet, mångfald och inkludering

Den 26 juli 2022 lanserade ECB, tillsammans med 26 chefer för europeiska nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter, en stadga för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) om jämställdhet, mångfald och inkludering. I stadgan fastställs gemensamma principer och mål samt konkreta åtaganden för bättre arbetskultur på systemövergripande nivå. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

ECB:s rekommendation om externa revisorer för De Nederlandsche Bank

Den 27 juli 2022 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2022/27 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank.

Ny ordförande för kommittén för organisatorisk utveckling

Den 8 september 2022 utnämnde ECB-rådet Roland Weyland till ordförande för kommittén för organisatorisk utveckling (ODC). Roland Weyland är verkställande direktör vid Banque centrale du Luxembourg och den som tjänstgjort längst i kommittén. Förordnandet gäller för en övergångsperiod från den 1 oktober 2022 till den 31 december 2022. Vid detta datum ska alla förordnanden (ny)tillsättas för den nästkommande treårscykeln. Ordförande för kommittén var tidigare Michael Diemer, som avgår från sin post som ECB:s Chief Services Officer i slutet av september 2022.

Statistik

Publicering av kostnadsbedömningsresultaten för den integrerade rapporteringsramen (IReF)

Den 9 september 2022 godkände ECB-rådet, med stöd av observationer av ledamöter i allmänna rådet, de slutliga resultaten från analysen av IReF:s kostnadsbedömning, uppdaterade det därmed sammanhängande översiktsdokumentet samt tillstyrkte publicering. Detta harmoniserade statistikrapporteringssystem ska göra det lättare för bankerna att rapportera statistikuppgifter till ECBS samt minska rapporteringsbördan genom ökad digitalisering och senaste produktionsmetoder. Systemet kommer även att underlätta för beslutsfattarna att analysera och jämföra relevanta data. Tillhörande handlingar finns under avsnittet IReF på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för bedömning av sekretessordningars likvärdighet

Den 11 augusti 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer för bedömning av sekretessordningars likvärdighet (EBA/GL/2022/04).

Årsrapport om sanktionsverksamhet i SSM 2021

Den 12 augusti 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera årsrapporten om sanktionsverksamhet i SSM 2021. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media