content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust in september 2022

23. september 2022

Tržne operacije

Letošnja revizija smernice o upravljanju deviznih rezerv

Svet ECB je 28. julija 2022 sprejel Smernico ECB/2022/28 o spremembi Smernice 2008/596/ES o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve. S spremembami v pravnem aktu se zagotavlja, da (a) kadar nasprotne stranke ne spoštujejo veljavnih predpisov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in/ali financiranja terorizma in/ali so vpletene v pranje denarja in/ali financiranje terorizma, bi morala ECB imeti možnost, da prekine okvirne pogodbe o neto izravnavi s temi nasprotnimi strankami, ki jih sklene od 1. avgusta 2022 ali ki jih je sklenila pred tem datumom in spremenila po njem, s čimer bi se upoštevala sedanja praksa ECB v zvezi z drugimi okvirnimi pogodbami, ki jih ECB uporablja, ter da (b) so nasprotne stranke pri poslih, ki vključujejo devizne rezerve ECB, zavezane k trajnemu spoštovanju vseh veljavnih sankcij, ki se naložijo na ravni Evropske unije in/ali Združenih narodov ali jih naloži drug pristojni organ. Poleg tega je bilo uvedenih več drugih prilagoditev operativne ali tehnične narave.

Okvirni koledar za leti 2023 in 2024 o prostovoljnem predčasnem odplačilu sredstev iz tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III)

Svet ECB je 28. julija 2022 odobril okvirni koledar o prostovoljnem predčasnem odplačilu sredstev iz operacij CUODR III v letih 2023 in 2024 ter dovolil njegovo objavo. Dokument je na voljo na spletnem mestu ECB.

Spremembe pri obrestovanju vlog države

Svet ECB je 8. septembra 2022 sklenil, da začasno odpravi 0-odstotno zgornjo mejo pri obrestovanju vlog države, da bi ohranil učinkovitost transmisije denarne politike in zaščitil urejeno delovanje trga. Zgornja meja bo začasno na ravni bodisi obrestne mere Eurosistema za odprto ponudbo mejnega depozita bodisi eurske kratkoročne obrestne mere (€STR), odvisno od tega, katera bo nižja, in sicer tudi v primeru pozitivne depozitne obrestne mere. Novo obrestovanje velja od začetka šestega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, tj. od 14. septembra 2022, in bo ostalo v veljavi do 30. aprila 2023. Sporočilo za javnost in pravni akt, ki uvaja te spremembe (Sklep ECB/2022/30 o začasni prilagoditvi obrestovanja nekaterih vlog, ki niso povezane z denarno politiko, pri nacionalnih centralnih bankah in Evropski centralni banki), sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Vključitev vidikov podnebnih sprememb v nakupe podjetniških obveznic

Svet ECB je 9. septembra 2022 sprejel Sklep ECB/2022/29 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. S spremembami se vključujejo vidiki podnebnih sprememb v referenčno vrednost dodelitve in uvajajo omejitve zapadlosti pri obveznicah izdajateljev s slabšo podnebno uspešnostjo. Spremembe sledijo odločitvi Sveta ECB, napovedani v sporočilu za javnost z dne 4. julija, da bo sprejel nadaljnje ukrepe za vključevanje podnebnih sprememb v Eurosistemov okvir denarne politike. Spremenjeni pravni akt bo začel veljati 26. septembra 2022 in se bo uporabljal za transakcije, poravnane 1. oktobra 2022 ali kasneje. S tem povezano sporočilo za javnost z nadaljnjimi podrobnostmi je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Najboljše prakse za vijolične ekipe v okviru za etično vdiranje v sisteme na podlagi obveščevalnih podatkov o grožnjah (okvir TIBER-EU)

Svet ECB je 4. avgusta 2022 ob pomoči opažanj članov Razširjenega sveta odobril najboljše prakse za vijolične ekipe v okviru TIBER-EU in odobril objavo dokumenta, ki je na voljo v razdelku o okviru TIBER-EU na spletnem mestu ECB. Okvir TIBER-EU omogoča evropskim in nacionalnim organom, da v sodelovanju s finančnimi infrastrukturami in institucijami vzpostavijo program za kontrolirane teste po meri, ki temeljijo na realističnih in pristnih kibernetskih grožnjah. Testi posnemajo realne grožnje s ciljem, da bi se izboljšala odpornost subjektov proti sofisticiranim kibernetskim napadom. Vijolične ekipe skupaj izvajajo testiranje, ki v okviru testa TIBER-EU vključuje tako napadalno ekipo (rdečo ekipo) kot tudi obrambno ekipo (modro ekipo), njihov cilj pa je dopolniti test v specifičnih situacijah. Najboljše prakse za vijolične ekipe temeljijo na izkušnjah, pridobljenih v številnih testih, ki so bili v več jurisdikcijah izvedeni s pomočjo procesa TIBER-EU, in se lahko uporabljajo prostovoljno.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi uredbe o centralnih depotnih družbah

Svet ECB je 28. julija 2022 Mnenje CON/2022/25 sprejel na zahtevo Sveta EU.

Mnenje ECB o predlogu direktive v zvezi z ureditvami prenosa, upravljanjem likvidnostnega tveganja, nadzorniškim poročanjem, zagotavljanjem storitev depozitarjev in storitev skrbništva ter dajanjem posojil s strani alternativnih investicijskih skladov

Svet ECB je 9. avgusta 2022 Mnenje CON/2022/26 sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o poročanju nekaterih podatkov o zavarovanjih centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Svet ECB je 25. avgusta 2022 Mnenje CON/2022/27 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora za finance, javne izdatke in reforme irskega parlamenta ter irskega ministrskega predsednika.

Mnenje ECB o vzpostavitvi in delovanju centralnega kreditnega registra v Grčiji

Svet ECB je 25. avgusta 2022 Mnenje CON/2022/28 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o razvoju in vodenju statističnega registra ter s tem povezanih zakonih v Nemčiji

Svet ECB je 26. avgusta 2022 Mnenje CON/2022/29 sprejel na zahtevo nemškega ministra za gospodarske zadeve in zaščito podnebja.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo (akt o podatkih)

Svet ECB je 5. septembra 2022 Mnenje CON/2022/30 sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o zamenjavi bankovcev in kovancev ter o obdelovalcih gotovine v Latviji

Svet ECB je 6. septembra 2022 Mnenje CON/2022/31 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Mnenje ECB o izboljšanju individualne odgovornosti in upravljanja v zvezi z vodstvenimi delavci v irskem sektorju finančnih storitev

Svet ECB je 13. septembra 2022 Mnenje CON/2022/32 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o obveznih rezervah in njihovi stopnji na Madžarskem

Svet ECB je 12. septembra 2022 Mnenje CON/2022/33 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o novem programu poklicnih pokojnin za državne uradnike in uradnike v širšem javnem sektorju na Cipru

Svet ECB je 16. septembra 2022 Mnenje CON/2022/34 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o donaciji prihodkov od izdajanja numizmatičnih kovancev za splošno podporo ukrajinski družbi

Svet ECB je 19. septembra 2022 Mnenje CON/2022/35 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Upravljanje in vodenje

Listina o enakosti, raznolikosti in vključenosti v ESCB in EMN

ECB je 26. julija 2022 skupaj s 26 evropskimi nacionalnimi centralnimi bankami in pristojnimi nacionalnimi organi sprejela listino Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in enotnega mehanizma nadzora (EMN) o enakosti, raznolikosti in vključenosti. Listina določa skupna načela, enotne cilje in konkretne zaveze za izboljšanje delovne kulture na ravni celotnega sistema. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih De Nederlandsche Bank

Svet ECB je 27. julija 2022 sprejel Priporočilo ECB/2022/27 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank.

Nov predsednik Odbora za organizacijski razvoj

Svet ECB je 8. septembra 2022 imenoval Rolanda Weylanda, izvršnega direktorja v centralni banki Banque centrale du Luxembourg in člana Odbora za organizacijski razvoj z najdaljšim stažem, za predsednika omenjenega odbora v vmesnem obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. decembra 2022, ko bodo (ponovno) imenovani vsi predsedniki oz. predsednice odborov Eurosistema/ESCB za naslednji triletni cikel. Odboru za organizacijski razvoj je pred tem predsedoval Michael Diemer, ki se ob koncu septembra 2022 umika s položaja glavnega koordinatorja podpornih služb v ECB.

Statistika

Objava rezultatov ocene stroškov in koristi v zvezi z okvirom integriranega poročanja (IReF)

Svet ECB je 9. septembra 2022 ob pomoči opažanj članov Razširjenega sveta odobril končne rezultate analize okvira IReF na podlagi ocene stroškov in koristi ter zadnjo različico predstavitvenega dokumenta ter dovolil njihovo objavo. Cilj harmoniziranega sistema statističnega poročanja je bankam olajšati sporočanje statističnih podatkov Evropskemu sistemu centralnih bank in zmanjšati poročevalsko breme z digitalizacijo in najsodobnejšimi praksami priprave. Sistem bo oblikovalcem politik olajšal tudi analizo in primerjavo podatkov. S tem povezani dokumenti so na voljo v razdelku o okviru IReF na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Svet ECB 11. avgusta 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva smernice EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti in poslovne skrivnosti organov tretjih držav (EBA/GL/2022/04).

Letno poročilo o nalaganju sankcij v enotnem mehanizmu nadzora v letu 2021

Svet ECB 12. avgusta 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi letno poročilo o nalaganju sankcij v enotnem mehanizmu nadzora v letu 2021. Poročilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije