content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (flimkien mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Awwissu-Settembru 2022

23 ta' Settembru 2022

Operazzjonijiet tas-suq

Reviżjoni tal-2022 tal-linja gwida tal-ġestjoni tar-riżervi barranin

Fit-28 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Linja Gwida BĊE/2022/28 li temenda l-Linja Gwida 2008/596/KE dwar l-immaniġġjar tal-assi barranin ta’ riżerva tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi Il-bidliet introdotti fl-att legali jiżguraw li (a) fejn il-kontropartijiet ma jikkonformawx mal-liġijiet applikabbli fir-rigward tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u/jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u/jew huma involuti fil-ħasil tal-flus u/jew il-finanzjament tat-terroriżmu, il-BĊE għandu jkollu l-abbiltà li jtemm il-ftehimiet prinċipali ta’ netting li daħal għalihom ma’ dawn il-kontropartijiet mill-1 ta’ Awwissu 2022 jew li daħal għalihom il-BĊE qabel dik id-data u emendati wara, u b’hekk jirrifletti l-prattika attwali tal-BĊE fir-rigward tal-ftehimiet prinċipali l-oħra użati mill-BĊE; u li (b) kontropartijiet f’tranżazzjonijiet li jinvolvu l-assi ta’ riżerva barranija tal-BĊE huma obbligati josservaw fuq bażi kontinwa kwalunkwe sanzjoni applikabbli imposta fil-livell tal-Unjoni Ewropea u/jew tan-Nazzjonijiet Uniti, jew imposta minn kwalunkwe awtorità kompetenti oħra. Saru wkoll diversi aġġustamenti oħra ta’ natura operattiva jew teknika.

Kalendarju indikattiv għall-2023 u l-2024 dwar il-ħlas lura volontarju bikri tat-tielet sensiela ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament immirati għal żmien itwal (TLTRO III)

Fit-28 ta' Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv approva l-kalendarju indikattiv għal ħlasijiet lura volontarji bikrin tat-TLTRO III fl-2023 u l-2024 u awtorizza l-pubblikazzjoni tiegħu. Id-dokument jinsab fis-sit web tal-BĊE.

Bidla fir-rimunerazzjoni ta' depożiti tal-gvern

Fit-8 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jneħħi temporanjament il-limitu tar-rata tal-imgħax ta’ 0 % għar-remunerazzjoni tad-depożiti tal-gvern biex tiġi ppreservata l-effettività tat-trażmissjoni tal-politika monetarja u jissalvagwardja l-funzjonament ordinat tas-suq. Il-limitu se jibqa’ temporanjament fl-aktar pożizzjoni baxxa jew tar-rata tal-faċilità ta’ depożitu (DFR) tal-Eurosistema jew tar-rata tal-euro għal żmien qasir (€STR), inkluż fil-każ ta’ DFR pożittiv. Ir-rimunerazzjoni riveduta tapplika mill-bidu tas-sitt perjodu ta’ manutenzjoni, jiġifieri fl-14 ta’ Settembru 2022, u se tibqa’ fis-seħħ sat-30 ta’ April 2023. L-istqarrija għall-istampa relatata u l-att legali li jirrifletti dawn il-bidliet (Deċiżjoni BĊE/2022/30 dwar aġġustamenti temporanji għar-remunerazzjoni ta’ ċerti depożiti ta’ politika mhux monetarja miżmuma ma’ banek ċentrali nazzjonali u l-Bank Ċentrali Ewropew) huma disponibbli fuq is-sit web tal-BĊE.

Inkorporazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fix-xiri ta' bonds korporattivi

Fid-9 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2022/29 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/948 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta’ xiri tas-settur korporattiv. L-emendi jinkorporaw kunsiderazzjonijiet tat-tibdil fil-klima fl-allokazzjoni tal-parametru referenzjarju u jintroduċu limiti ta’ maturità għall-bonds ta’ emittenti bi prestazzjoni klimatika aktar fqira. Il-bidliet isegwu mid-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv, imħabbra fi stqarrija għall-istampa tal-4 ta’ Lulju biex jittieħdu passi ulterjuri biex jiġu inklużi kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fil-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema. L-att legali li jemenda jidħol fis-seħħ fis-26 ta’ Settembru 2022 u japplika għat-tranżazzjonijiet saldati fl-1 ta’ Ottubru 2022 jew wara. Stqarrija għall-istampa relatata b’aktar dettalji dwar din id-deċiżjoni tinsab fis-sit web tal-BĊE.

Infrastruttura tas-swieq u ħlasijiet

Il-Qafas Purple Teaming Best Practices of the Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER-EU)

Fl-4 ta' Awwissu 2022 il-Kunsill Governattiv, bil-benefiċċju ta' osservazzjonijiet mill-membri tal-Kunsill Ġenerali, approva t-TIBER-EU Purple Teaming Best Practices u awtorizza l-pubblikazzjoni tad-dokument, li huwa disponibbli fit-taqsima TIBER-EU tas-sit web tal-BĊE Il-Qafas TIBER-EU jippermetti lill-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali jaħdmu ma' infrastrutturi u istituzzjonijiet finanzjarji biex jistabbilixxu programm għal testijiet ikkontrollati u mfassla apposta li huma bbażati fuq theddid ċibernetiku realistiku u ġenwin. Dawn it-testijiet jimitaw theddid fil-ħajja reali bil-ħsieb li tittejjeb ir-reżiljenza tal-entitajiet kontra attakki ċibernetiċi sofistikati. Il-purple teaming huwa attività ta’ ttestjar kollaborattiva li tinvolvi kemm it-tim tal-attakkant offensiv (tim aħmar) kif ukoll it-tim tal-operatur difensiv (tim blu) fi ħdan test TIBER-EU u għandu l-għan li jikkumplimenta t-test f’sitwazzjonijiet speċifiċi. L-aħjar prattiki għat-timijiet vjola huma derivati mill-esperjenza miksuba minn bosta testijiet imwettqa bl-użu tal-proċess TIBER-EU f'diversi ġurisdizzjonijiet u jistgħu jintużaw fuq bażi volontarja.

Opinjonijiet fuq il-leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament dwar id-Depożitorju Ċentrali tat-Titoli

Fit-28 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/25 wara talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal direttiva fir-rigward tal-arranġamenti ta’ delega, il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità, ir-rapportar superviżorju, il-forniment ta’ servizzi depożitarji u ta’ kustodja u l-oriġinazzjoni tas-self minn fondi ta’ investiment alternattivi

Fid-9 ta’ Awwissu 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/26 mħejjija b’inizjattiva proprja tal-BĊE.

Opinjoni tal-BĊE dwar ir-rappurtar lill-Bank Ċentrali tal-Irlanda ta’ ċerta data tal-assigurazzjoni

Fil-25 ta’ Awwissu 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/27 wara talba tal-President tal-Kumitat Konġunt dwar il-Finanzi, In-Nefqa Pubblika u r-Riforma, tal-Oireachtas (Parlament Nazzjonali Irlandiż), u Taoiseach.

Opinjoni tal-BĊE dwar it-twaqqif u t-tħaddim ta' Reġistru Ċentrali tal-Kreditu fil-Greċja

Fil-25 ta' Awwissu 2022, il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/28 fuq talba tal-Ministeru tal-Finanzi Grieg.

Opinjoni tal-BĊE dwar l-iżvilupp u ż-żamma ta' reġistru statistiku u liġijiet relatati fil-Ġermanja

Fis-26 ta' Awwissu 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/29 wara talba tal-Ministru Ġermaniż għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Ħarsien tal-Klima.

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament dwar regoli armonizzati dwar l-aċċess ġust għad-data u l-użu tagħha (l-Att dwar id-Data)

Fil-5 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/30 mħejjija b’inizjattiva proprja tal-BĊE.

Opinjoni tal-BĊE dwar is-sostituzzjoni ta' karti tal-flus u muniti u dwar il-kaxxiera fil-Latvja

Fis-6 ta' Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/31 fuq talba tal-Latvijas Banka.

Opinjoni tal-BĊE dwar it-titjib tar-responsabbiltà individwali u l-governanza fir-rigward tal-eżekuttivi għolja fl-industrija tas-servizzi finanzjarji Irlandiża

Fit-13 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/32 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi tal-Irlanda.

Opinjoni tal-BĊE dwar il-proporzjon tar-riżervi u r-riżervi minimi fl-Ungerija

Fit-12 ta' Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/33 fuq talba tal-Magyar Nemzeti Bank.

Opinjoni tal-BĊE dwar il-pjan il-ġdid ta' benefiċċji għall-irtirar okkupazzjonali għal uffiċjali tas-servizz statali u uffiċjali tas-settur pubbliku usa' f'Ċipru

Fis-16 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/34 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi tar-Repubblika ta’ Ċipru.

Opinjoni dwar id-donazzjoni tad-dħul mill-ħruġ ta’ muniti numismatiċi għall-appoġġ ġenerali tas-soċjetà Ukraina

Fid-19 ta' Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/35 fuq talba tal-Latvijas Banka.

Governanza korporattiva

Karta dwar l-Ugwaljanza, id-diversità u l-inklużjoni SEBĊ u MSU

Fis-26 ta’ Lulju 2022 il-BĊE nieda l-karta tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (SSM) dwar l-Ugwaljanza, id-diversità u l-inklużjoni, flimkien mas-26 bank ċentrali nazzjonali Ewropew u awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Il-karta tistabbilixxi prinċipji kondiviżi, għanijiet komuni u impenji konkreti biex tittejjeb il-kultura tax-xogħol fuq livell tas-sistema kollha. Stqarrija għall-istampa dwar dan tinsab fis-sit web tal-BĊE.

Rakkomandazzjoni tal-BĊE dwar l-awdituri esterni tad-De Nederlandsche Bank

Fis-27 ta' Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta r-Rakkomandazzjoni BĊE/2022/27 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tad-De Nederlandsche Bank.

President ġdid tal-Kumitat għall-Iżvilupp Organizzattiv

Fit-8 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv ħatar lil Roland Weyland, Direttur Eżekuttiv fil-Banque centrale du Luxembourg u l-iktar membru li ilu jservi tal-Kumitat għall-Iżvilupp Organizzattiv (ODC), bħala President tal-ODC għal perjodu interim mill-1 ta’ Ottubru 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, f’liema data l-presidenti tal-kumitati kollha tal-Eurosistema/SEBĊ se jkunu suġġetti għall-ħatra (mill-ġdid) għaċ-ċiklu ta’ tliet snin li jmiss. L-ODC qabel kien ippresedut minn Michael Diemer, li qed jirtira mill-pożizzjoni tiegħu bħala Uffiċjal Kap tas-Servizzi tal-BĊE fl-aħħar ta’ Settembru 2022.

Statistika

Pubblikazzjoni tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-kost-benefiċċju tal-Qafas ta' Rappurtar Integrat (IReF).

Fid-9 ta’ Settembru 2022 il-Kunsill Governattiv, bil-benefiċċju ta’ osservazzjonijiet mill-membri tal-Kunsill Ġenerali, approva r-riżultati finali tal-analiżi tal-valutazzjoni tal-ispiża-benefiċċju tal-IReF u l-aġġornament tad-dokument ta’ ħarsa ġenerali relatat, u awtorizza l-pubblikazzjoni tagħhom. Din is-sistema armonizzata ta’ rappurtar statistiku hija maħsuba biex tagħmilha aktar faċli għall-banek biex jirrappurtaw data statistika lis-SEBĊ u biex tnaqqas il-piż tar-rappurtar tagħhom billi tisfrutta d-diġitalizzazzjoni u l-prattiki ta’ produzzjoni l-aktar avvanzati. Is-sistema se tiffaċilita wkoll l-analiżijiet u l-paraguni ta’ dawk li jfasslu l-politika tad-data rilevanti. Id-dokumenti relatati huma disponibbli fit-taqsima IReF tas-sit web tal-BĊE.

Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Konformità mal-linji gwida tal-EBA dwar l-ekwivalenza tar-reġimi ta' kunfidenzjalità

Fil-11 ta’ Awwissu 2022 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jinnotifika lill-EBA li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE jikkonforma mal-Linji Gwida tal-EBA dwar l-ekwivalenza ta’ reġimi ta’ kunfidenzjalità u segretezza professjonali ta’ awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi (EBA/GL/2022/04).

Rapport Annwali dwar Attivitajiet ta’ Sanzjonar fl-MSU fl-2021

Fit-12 ta’ Awwissu 2022 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jippubblika r-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet ta’ Sanzjonar fl-MSU fl-2021. Ir-rapport jinsab fis-sit tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja