content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cinntí arna ndéanamh ag Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh (sa bhreis ar chinntí maidir le socrú rátaí úis)

Lúnasa-Meán Fómhair 2022

23 Meán Fómhair 2022

Oibríochtaí margaidh

Athbhreithniú 2022 ar threoirlíne bainistíochta cúlchistí eachtracha

An 28 Iúil 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Treoirlíne BCE/2022/28 ag leasú Threoirlíne 2008/596/CE ar bhainistíocht sócmhainní cúlchistí eachtracha an Bhainc Ceannais Eorpaigh ag na bainc cheannais náisiúnta agus an cháipéisíocht dhlíthiúil d’oibríochtaí lena mbaineann na sócmhainní sin. Leis na hathruithe a tugadh isteach sa ghníomh dlí áirithítear (a) sa chás nach gcloíonn contrapháirtithe leis na dlíthe is infheidhme maidir le cosc an sciúrtha airgid agus/nó an mhaoinithe sceimhlitheoireachta, agus/nó go bhfuil baint acu le sciúradh airgid agus/nó maoiniú sceimhlitheoireachta, gur cheart an cumas a bheith ag BCE máistir-chomhaontaithe glanluachála a dhéanann sé leis na contrapháirtithe sin ón 1 Lúnasa 2022 nó a dhéanann BCE roimh an dáta agus a leasófar ina dhiaidh sin a fhoirceannadh, ag léiriú mar sin cleachtas reatha BCE maidir leis na máistir‑chomhaontuithe eile a úsáideann BCE; agus go bhfuil oibleagáid ar chontrapháirtithe in idirbhearta lena mbaineann sócmhainní cúlchistí eachtracha BCE aon smachtbhannaí is infheidhme a fhorchuirtear ag leibhéal an Aontais Eorpaigh agus/nó na Náisiún Aontaithe, nó a fhorchuireann aon údarás inniúil eile, a chomhlíonadh. Rinneadh roinnt coigeartuithe eile de chineál oibríochtúil nó teicniúil.

Féilire táscach le haghaidh 2023 agus 2024 ar aisíocaíocht luath deonach an tríú sraithe d’oibríochtaí dírithe athmhaoinithe fadtéarmacha spriocdhírithe (TLTRO III)

An 28 Iúil 2022 d’fhaomh an Chomhairle Rialaithe an féilire táscach d’aisíocaíochtaí luatha deonacha TLTRO III in 2023 agus 2024 agus d’údaraigh sí é a fhoilsiú. Tá an doiciméad ar fáil ar shuíomh gréasáin BCE.

Athrú in íocaíocht taiscí rialtais

An 8 Meán Fómhair 2022 chinn an Chomhairle Rialaithe an chaidhp ráta úis 0% chun taiscí rialtais a íoc a bhaint go sealadach chun éifeachtúlacht tarchuir beartais airgeadaíochta a chaomhnú agus feidhmiú ordúil margaidh a chosaint. Fanfaidh an chaidhp ag an gceann is ísle de ráta úis an Eurochórais ar an tsaoráid taisce (DFR) nó an ráta gearrthéarmach euro (€STR), lena n-áirítear cás DFR dhearfaigh. Tá feidhm ag an íocaíocht athbhreithnithe ó thús an tséú tréimhse cothabhála, i.e. ar an 14 Meán Fómhair 2022, agus fanfaidh sí i bhfeidhm go dtí an 30 Aibreán 2023. Tá an preasráiteas gaolmhar agus an gníomh dlí lena léirítear na hathruithe sin (Cinneadh BCE/2022/30 maidir le coigeartuithe sealadacha ar íocaíocht taiscí beartais neamhairgeadaíochta i seilbh le bainc cheannais náisiúnta agus leis an mBanc Ceannais Eorpach) ar fáil ar shuíomh gréasáin BCE.

Comhtháthú ceisteanna maidir le hathrú aeráide i gceannach bannaí corparáideacha

An 9 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Cinneadh BCE/2022/29 ag leasú Chinneadh (AE) 2016/948 maidir le cur chun feidhme an chláir cheannaigh earnála corparáidí. Comhtháthaítear sna leasuithe ceisteanna maidir leis an athrú aeráide sa chionroinnt tagarmhairc agus tugtar isteach leo teorainneacha aibíochta do bhannaí eisitheoirí a bhfuil feidhmíocht aeráide ag baint leo. Leanann na hathruithe ó chinntí na Comhairle Rialaithe, a fógraíodh i bpreasráiteas ar an 4 Iúil, chun níos mó céimeanna a ghlacadh chun ceisteanna maidir leis an athrú aeráide a chur san áireamh i gcreat beartais airgeadaíochta an Eurochórais. Téann an gníomh dlí leasaithe i bhfeidhm an 26 Meán Fómhair 2022 agus tá feidhm aige ar idirbhearta a shocraítear ar nó tar éis an 1 Deireadh Fómhair 2022. Tá preasráiteas lena mbaineann ina bhfuil tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin BCE.

Bonneagar margaidh agus íocaíochtaí

Dea-Chleachtais Chur le Chéile Corcra an Chreata Chur le Chéile Dheirg Eiticiúil atá bunaithe ar Fhaisnéis Bhagartha

An 4 Lúnasa 2022 d’fhaomh an Chomhairle Rialaithe, le tairbhe breathnóireachtaí le comhaltaí den Chomhairle Ghinearálta, Dea-chleachtais Cur le Chéile Corcra TIBER-EU agus d’údaraigh sí foilsiú an doiciméid, atá ar fáil i roinn TIBER-EU de shuíomh gréasáin BCE. Le Creat TIBER-EU cuirtear ar chumas údarás Eorpach agus náisiúnta a bheith ag obair le bonneagair agus institiúidí airgeadais chun clár a chur i bhfeidhm le haghaidh tástálacha rialaithe saincheaptha atá bunaithe ar chibearbhagairtí réadúla agus fíora. Sna tástálacha sin déantar aithris ar bhagairtí ón bhfíorshaol d’fhonn athléimneacht na n-eintiteas in aghaidh cibirionsaithe sofaisticiúla. Is gníomhaíocht chomhoibríoch é cur le chéile corcra lena mbaineann an fhoireann ionsaitheach (foireann dhearg) agus an fhoireann oibritheoirí chosantach (foireann ghorm) laistigh de thástáil TIBER-EU agus a bhfuil sé d'aidhm aige an tástáil a chomhlánú i gcásanna sonracha. Tagann na dea-chleachtais le haghaidh cur le chéile corcra ón taithí a fhaightear ó thástálacha líonmhara a dhéantar ina n‑úsáidtear próiseas TIBER-EU i roinnt dlínsí agus is féidir é a úsáid ar bhonn deonach.

Comhairle maidir le reachtaíocht

Tuairim BCE maidir le togra le haghaidh rialacháin lena leasaítear an Rialachán maidir le Taisclanna Lárnacha Urrús

An 28 Iúil 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/25 ar iarratas ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Tuairim BCE maidir le togra le haghaidh treorach maidir le socruithe tarmligin, bainistiú priacail leachtachta, tuairisciú maoirseachta, soláthar seirbhísí taisce agus cumhdaigh agus tionscnamh iasachta ag cistí infheistíochta malartacha

An 9 Lúnasa 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/26 a ullmhaíodh ar thionscnamh an Bhainc Ceannais Eorpaigh féin.

Tuairim BCE maidir le sonraí árachais áirithe a thuairisciú do Bhanc Ceannais na hÉireann

An 25 Lúnasa 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/27 ar iarratas Chathaoirleach an Chomhchoiste Oireachtais um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach.

Tuairim BCE maidir le Clár Lárnach Creidmheasa a bhunú agus a oibriú sa Ghréig

An 25 Lúnasa 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/28 ar iarratas ó Aireacht Airgeadais na Gréige.

Tuairim BCE maidir le forbairt agus cothabháil clár staidrimh agus dlíthe gaolmhara sa Ghearmáin

An 26 Lúnasa 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/29 ar iarratas Aire Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cosanta Aeráide na Gearmáine.

Tuairim BCE maidir le togra le haghaidh rialacháin maidir le rialacha comhchuibhithe i ndáil le rochtain chothrom ar shonraí agus úsáid chothrom sonraí (an tAcht Sonraí)

An 5 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/30 a ullmhaíodh ar thionscnamh an Bhainc Ceannais Eorpaigh féin.

Tuairim BCE maidir le nótaí bainc agus monaí a athsholáthar agus maidir le láimhseálaithe airgid thirim sa Laitvia

An 6 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/31 ar iarratas Latvijas Banka.

Tuairim BCE maidir le feabhas a chur ar chuntasacht agus rialachas na pearsan aonair a bhaineann le feidhmeannaigh shinsearacha i dtionscal seirbhísí airgeadais na hÉireann

An 13 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/32 ar iarratas Aire Airgeadais na hÉireann.

Tuairim BCE maidir leis an gcóimheas cúlchiste agus cúlchistí íosta san Ungáir

An 12 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/33 ar iarratas Magyar Nemzeti Bank.

Tuairim BCE maidir leis an bplean nua sochair scoir ceirde d’oifigigh na státseirbhíse agus d’oifigigh na hearnála poiblí níos leithne sa Chipir

An 16 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/34 ar iarratas Aire Airgeadais Phoblacht na Cipire.

Tuairim BCE maidir le deonú na bhfáltas ó eisiúint monaí moneolaíochta chun tacaíocht ghinearálta a thabhairt do shochaí na hÚcráine i gcoitinne

An 19 Meán Fómhair 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2022/35 ar iarratas Latvijas Banka.

Rialachas corparáideach

Cairt an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an tSásra Maoirseachta Aonair um Chomhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú

An 26 Iúil 2022 sheol BCE cairt an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) & an tSásra Maoirseachta Aonair (SMA) um Chomhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú, in éineacht leis na 26 bhanc ceannais náisiúnta Eorpacha agus na húdaráis inniúla náisiúnta. Leagtar amach sa chairt comhphrionsabail, comhspriocanna agus gealltanais nithiúla chun cultúr oibre a fheabhsú ar fud an chórais. Tá preasráiteas gaolmhar ar fáil ar shuíomh gréasáin BCE.

Moladh BCE maidir le hiniúchóirí seachtracha De Nederlandsche Bank

An 27 Iúil 2022 ghlac an Chomhairle Rialaithe Moladh BCE/2022/27 do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha De Nederlandsche Bank.

Cathaoirleach Nua an Choiste um Fhorbairt Eagraíochtúil

An 8 Meán Fómhair 2022 cheap an Chomhairle Rialaithe Roland Weyland, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ag Banque centrale du Luxembourg agus an comhalta is faide seirbhís den Choiste um Fhorbairt Eagraíochtúil (CFE), mar Chathaoirleach CFE ar feadh tréimhse eatramhach ón 1 Deireadh Fómhair 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022, an dáta a bheidh cathaoirligh choistí uile an Eurochórais/CEBC le ceapadh nó le hathcheapadh ar feadh an chéad timthriall trí bliana eile. Ba é Michael Diemer a bhí ina chathaoirleach roimhe seo ar CFE, atá ag dul ar scor óna phost mar Príomhoifigeach Seirbhísí BCE ag deireadh Mheán Fómhair 2022.

Staitisticí

Foilsiú thorthaí measúnú costais is tairbhe an Chreata Chomhtháite Tuairiscithe (CCT)

An 9 Meán Fómhair 2022 d’fhaomh an Chomhairle Rialaithe, agus breathnóireachtaí ó chomhaltaí den Chomhairle Ghinearálta aici, torthaí deiridh na hanailíse ar mheasúnú costais is tairbhe CCT agus nuashonrú an doiciméid ghaolmhair forléargais, agus d’údaraigh sí a bhfoilsiú. Tá an córas tuairiscithe staidrimh comhchuibhithe seo ceaptha chun é a dhéanamh níos fusa do bhainc sonraí staidrimh a thuairisciú do CEBC agus chun a n-ualach tuairiscithe a laghdú trí leas a bhaint as digitiú agus cleachtais táirgthe úrscothacha. Leis an gcóras seo déanfar anailísí agus comparáidí lucht déanta beartais ar na sonraí ábhartha a éascú freisin. Tá na doiciméid ghaolmhara ar fáil i rannóg CCT ar shuíomh gréasáin BCE.

Maoirseacht Baincéireachta BCE

Comhlíonadh threoirlínte BCE ar choibhéis córas rúndachta

An 11 Lúnasa 2022 níor chuir an Chomhairle Rialaithe in aghaidh moladh ón mBord Maoirseachta a chur in iúl do ÚBE go gcomhlíonann BCE, maidir leis na institiúidí suntasacha faoina maoirseacht dhíreach, Treoirlínte ÚBE maidir le coibhéis córas rúndachta gairmiúla de chuid údaráis tríú tír (EBA/GL/2022/04).

Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí Smachtbhannaí in SMA in 2021

An 12 Lúnasa 2022 níor chuir an Chomhairle Rialaithe in aghaidh moladh ón mBord Maoirseachta an Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí Smachtbhannaí in SMA in 2021 a fhoilsiú. Tá an tuarascáil ar fáil ar shuíomh gréasáin maoirseachta baincéireachta BCE.

TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa