content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2022

23 Σεπτεμβρίου 2022

Δραστηριότητες αγορών

Αναθεώρηση του 2022 της κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων

Στις 28 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/28 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή 2008/596/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα. Οι αλλαγές που εισάγει η εν λόγω νομική πράξη διασφαλίζουν ότι α) σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενοι δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και/ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και/ή εμπλέκονται σε τέτοια νομιμοποίηση εσόδων και/ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταγγέλλει συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού τις οποίες η ίδια συνάπτει με εκείνους από την 1η Αυγούστου 2022 ή οι οποίες έχουν συναφθεί από την ίδια έως την εν λόγω ημερομηνία και τροποποιούνται μεταγενέστερα, αντικατοπτρίζοντας έτσι την πρακτική που ήδη ακολουθεί η ΕΚΤ σε σχέση με τις άλλες συμβάσεις-πλαίσια τις οποίες χρησιμοποιεί· και ότι (β) οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές που αφορούν συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ υποχρεούνται να τηρούν σε συνεχή βάση τυχόν εφαρμοστέες κυρώσεις που επιβάλλονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή Ηνωμένων Εθνών ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Έγιναν επίσης διάφορες άλλες προσαρμογές επιχειρησιακής ή τεχνικής φύσης.

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα για το 2023 και το 2024 των οικειοθελών πρόωρων αποπληρωμών στο πλαίσιο της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ)

Στις 28 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των οικειοθελών πρόωρων αποπληρωμών στο πλαίσιο των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ για το 2023 και το 2024 και ενέκρινε τη δημοσίευσή του. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αλλαγή στον τοκισμό των καταθέσεων κεντρικής διοίκησης

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταργήσει προσωρινά το ανώτατο όριο επιτοκίου 0% που εφαρμόζεται στις καταθέσεις κεντρικής διοίκησης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το όριο αυτό θα παραμείνει προσωρινά στο χαμηλότερο εκ του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ή του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR), ακόμη και στην περίπτωση θετικού επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Ο αναθεωρημένος τοκισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την έναρξη της έκτης περιόδου τήρησης, ήτοι από τις 14 Σεπτεμβρίου 2022, και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2023. Το σχετικό δελτίο Τύπου και η αντίστοιχη νομική πράξη που αντανακλά τις εν λόγω αλλαγές (απόφαση ΕΚΤ/2022/30 σχετικά με προσωρινές προσαρμογές των επιτοκίων ορισμένων καταθέσεων μη σχετιζόμενων με τη νομισματική πολιτική που τηρούνται σε εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στις αγορές ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2022/29 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/948 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Οι εν λόγω τροποποιήσεις ενσωματώνουν παραμέτρους που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο όριο αναφοράς και εισάγουν όρια ληκτότητας για τα ομόλογα εκδοτών με χαμηλότερες κλιματικές επιδόσεις. Οι αλλαγές αυτές είναι απόρροια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν στο δελτίο Τύπου της 4ης Ιουλίου και αφορούν τη λήψη περαιτέρω μέτρων προκειμένου να συμπεριληφθούν παράμετροι σχετικές με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Η τροποποιητική νομική πράξη αρχίζει να ισχύει στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 και εφαρμόζεται σε συναλλαγές που διακανονίζονται από την 1η Οκτωβρίου 2022 και μετά. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Βέλτιστες πρακτικές της συνεργασίας Purple Teaming στο πλαίσιο δοκιμών Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (πλαίσιο TIBER-EU)

Στις 4 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις βέλτιστες πρακτικές της συνεργασίας Purple Teaming στο πλαίσιο των δοκιμών TIBER-EU, καθώς και τη δημοσίευση του εγγράφου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα για το πλαίσιο δοκιμών TIBER-EU του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ. Το πλαίσιο TIBER-EU διευκολύνει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών με χρηματοπιστωτικές υποδομές και ιδρύματα προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή πρόγραμμα ελεγχόμενων, ειδικά προσαρμοσμένων δοκιμών που βασίζονται σε ρεαλιστικές και γνήσιες κυβερνοαπειλές. Οι δοκιμές αυτές μιμούνται πραγματικές απειλές με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων έναντι εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων. Η συνεργασία purple teaming είναι μια συλλογική δραστηριότητα δοκιμών στην οποία συμμετέχει τόσο η ομάδα επίθεσης (red team) όσο και η ομάδα άμυνας (blue team) στο πλαίσιο δοκιμής TIBER-EU και έχει ως σκοπό να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τη δοκιμή σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι βέλτιστες πρακτικές της συνεργασίας purple teaming, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά, προκύπτουν από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διενέργεια πολυάριθμων δοκιμών με βάση τη διαδικασία του πλαισίου TIBER-EU σε διάφορες χώρες.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων

Στις 28 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/25 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας όσον αφορά τις ρυθμίσεις ανάθεσης καθηκόντων, τη διαχείριση κινδύνου ρευστότητας, την υποβολή εποπτικών αναφορών, την παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα και φύλαξης και τη χορήγηση δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων

Στις 9 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/26, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή ορισμένων ασφαλιστικών δεδομένων στην Central Bank of Ireland

Στις 25 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/27, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικών, Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας (Oireachtas) και του Taoiseach.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία κεντρικού μητρώου πιστώσεων στην Ελλάδα

Στις 25 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/28, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάπτυξη και τήρηση στατιστικού μητρώου και συναφείς διατάξεις στη Γερμανία

Στις 26 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/29, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους (Πράξη για τα δεδομένα)

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/30, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αντικατάσταση τραπεζογραμματίων και κερμάτων και τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά στη Λετονία

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/31, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενίσχυση της ατομικής λογοδοσίας και διακυβέρνησης σε σχέση με ανώτερα στελέχη στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ιρλανδίας

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/32, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον συντελεστή αποθεματικών και τα ελάχιστα αποθεματικά στην Ουγγαρία

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/33, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύπρο

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/34, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δωρεά των εσόδων από την έκδοση αναμνηστικών κερμάτων για τη γενική στήριξη της ουκρανικής κοινωνίας

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/35, κατόπιν αιτήματος της Latvijas Banka.

Εταιρική διακυβέρνηση

Χάρτης του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη

Στις 26 Ιουλίου 2022 η ΕΚΤ εξέδωσε τον χάρτη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε συνεργασία με τους διοικητές 26 ευρωπαϊκών εθνικών κεντρικών τραπεζών και εθνικών αρμόδιων αρχών. Ο χάρτης ορίζει τις κοινές αρχές, τους κοινούς στόχους και τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα βελτιώσουν την εργασιακή κουλτούρα σε επίπεδο συστήματος. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank

Στις 27 Ιουλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2022/27 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank.

Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Roland Weyland, Εκτελεστικό Διευθυντή της Banque centrale du Luxembourg και αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης, στη θέση του προέδρου της εν λόγω επιτροπής για τη μεταβατική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, όταν οι πρόεδροι των επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ θα (επανά)διοριστούν για τριετή θητεία. Τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Οργανωτικής Ανάπτυξης κατείχε ο Michael Diemer, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών της ΕΚΤ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

Στατιστική

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κόστους-οφελών του πλαισίου ενοποιημένης υποβολής στοιχείων (Integrated Reporting Framework – IReF)

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ενέκρινε τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης της αξιολόγησης κόστους-οφελών του πλαισίου IReF και την επικαιροποίηση του σχετικού εγγράφου επισκόπησης και ενέκρινε τη δημοσίευσή τους. Σκοπός αυτού του εναρμονισμένου συστήματος υποβολής στατιστικών στοιχείων είναι να διευκολύνει τις τράπεζες στην παροχή στατιστικών στοιχείων προς το ΕΣΚΤ και να μειώσει τον σχετικό φόρτο εργασίας τους, αξιοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις πρωτοποριακές πρακτικές παραγωγής. Το σύστημα θα διευκολύνει επίσης την ανάλυση και τη σύγκριση των συναφών στοιχείων από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ενότητα του πλαισίου IReF στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου

Στις 11 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου σε αρχές τρίτων χωρών (EBA/GL/2022/04).

Ετήσια Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων εντός του ΕΕΜ κατά το 2021

Στις 12 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού το 2021. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου