content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2022

23. september 2022

Markedsoperationer

Gennemgang af retningslinjen om forvaltning af valutareserver i 2022

Den 28. juli 2022 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2022/28 om ændring af retningslinje 2008/596/EF om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver. Ændringerne, som blev indført med retsakten, sikrer, at a) ECB, hvis modparterne ikke overholder gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og/eller finansiering af terrorisme og/eller er involveret i hvidvask af penge og/eller finansiering af terrorisme, har mulighed for at opsige rammeaftaler om netting, som ECB har indgået med de pågældende modparter fra den 1. august 2022, eller som ECB har indgået inden denne dato og ændret efter denne dato, hvilket afspejler ECB's nuværende praksis for så vidt angår de øvrige standardaftaler, som ECB anvender, og at b) modparter i transaktioner, der involverer ECB's valutareserveaktiver, er forpligtet til løbende at overholde alle gældende sanktioner, der pålægges på EU- og/eller FN-niveau eller pålægges af enhver anden kompetent myndighed. Der blev også foretaget en række andre tilpasninger af operationel eller teknisk karakter.

Den vejledende kalender over frivillige førtidsindfrielser i den tredje serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) i 2023 og 2024

Den 28. juli 2022 godkendte Styrelsesrådet den vejledende kalender over frivillige førtidsindfrielser i TLTRO III-serien i 2023 og 2024 og gav tilladelse til offentliggørelse heraf. Dokumentet findes på ECB's websted.

Ændret forrentning af statslige indskud

Den 8. september 2022 besluttede Styrelsesrådet midlertidigt at fjerne renteloftet på 0 pct. for forrentningen af statslige indskud for at opretholde den pengepolitiske transmissionsmekanismes effektivitet og sikre, at markederne fungerer korrekt. Loftet vil midlertidigt svare til den laveste af enten renten på Eurosystemets indlånsfacilitet eller den korte eurorente (€STR), også ved en positiv rente på indlånsfaciliteten. Den ændrede forrentning gælder fra og med den sjette reservekravsperiode, dvs. fra 14. september 2022, og vil blive fastholdt indtil 30. april 2023. En pressemeddelelse herom og retsakten, hvori disse ændringer fastsættes (afgørelse ECB/2022/30 om midlertidige tilpasninger af forrentningen af visse ikke-pengepolitiske indskud hos de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank), findes på ECB's websted.

Inddragelse af klimahensyn ved opkøb af virksomhedsobligationer

Den 9. september 2022 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2022/29 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer. Ændringerne indarbejder klimahensyn i benchmarkfordelingen og indfører løbetidsgrænser for obligationer fra udstedere med en dårligere klimapræstation. Ændringerne er en følge af Styrelsesrådets beslutninger, som blev meddelt i en pressemeddelelse 4. juli, om at træffe yderligere foranstaltninger til at inkludere klimahensyn i Eurosystemets pengepolitiske ramme. Ændringsretsakten træder i kraft 26. september 2022 og finder anvendelse på transaktioner, der afvikles fra og med 1. oktober 2022. En pressemeddelelse med nærmere detaljer findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

TIBER-EU – Purple Teaming Best Practices of the Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming Framework (den europæiske ramme for samarbejde mellem etiske red teams baseret på trusselsefterretninger)

Den 4. august 2022 godkendte Styrelsesrådet – understøttet af bemærkninger fra medlemmerne af Det Generelle Råd – TIBER-EU Purple Teaming Best Practices og gav tilladelse til offentliggørelse af dokumentet, som findes under afsnittet TIBER-EU på ECB's websted. TIBER-EU-rammen gør det muligt for europæiske og nationale myndigheder at samarbejde med finansielle infrastrukturer og institutioner om at indføre et program for kontrollerede, skræddersyede test, der er baseret på realistiske og virkelige cybertrusler. Disse test efterligner virkelige trusler for at forbedre enhedernes modstandsdygtighed over for sofistikerede cybertrusler. "Purple teaming" er en testaktivitet, der bygger på et samarbejde, hvor både det offensive angrebsteam (red team) og det defensive operatørteam (blue team) deltager i en TIBER-EU-test, og har til formål at supplere TIBER-EU-testen i særlige situationer. Bedste praksis for purple teaming bygger på erfaringer fra en lang række forskellige test, der er gennemført under anvendelse af TIBER-EU-processen i en række forskellige jurisdiktioner, og kan anvendes på frivillig basis.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om ændring af forordningen om værdipapircentraler

Den 28. juli 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/25 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om et forslag til et direktiv for så vidt angår delegeringsaftaler, likviditetsrisikostyring, indberetning med henblik på tilsyn, levering af depositar- og opbevaringsydelser og alternative investeringsfondes lånudstedelse

Den 9. august 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/26, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om indberetning af visse forsikringsdata til Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 25. august 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/27 på anmodning af formanden for Oireachtas' (det irske parlament) blandede udvalg vedrørende finanser, offentlige udgifter og reformer og Taoiseach (den irske premierminister).

ECB's udtalelse om oprettelsen og forvaltningen af et centralt låneregister i Grækenland

Den 25. august 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/28 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om udviklingen og vedligeholdelsen af et statistisk register og relaterede love i Tyskland

Den 26. august 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/29 på anmodning af det tyske ministerium for økonomiske anliggender og klimabeskyttelse.

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data (dataforordningen)

Den 5. september 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/30, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om udskiftningen af sedler og mønter og om kontanthåndterende virksomheder i Letland

Den 6. september 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/31 på anmodning af Latvijas Banka.

ECB's udtalelse om forøgelsen af individuelt ansvar og styring vedrørende ledende medarbejdere i den irske sektor for finansielle ydelser

Den 13. september 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/32 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om reservekravskoefficienten og mindstereserver i Ungarn

Den 12. september 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/33 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om den nye plan for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsydelser for embedsmænd i staten og embedsmænd i den bredere offentlige sektor i Cypern

Den 16. september 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/34 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB's udtalelse om donationen af overskuddet fra udstedelsen af numismatiske mønter med henblik på generel støtte til det ukrainske samfund

Den 19. september 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/35 på anmodning af Latvijas Banka.

Corporate governance

ESCB og SSM's charter om lighed, mangfoldighed og inklusion

Den 26. juli 2022 lancerede ECB, sammen med cheferne for 26 nationale centralbanker og kompetente nationale myndigheder i EU, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Fælles Tilsynsmekanismes (SSM) charter om lighed, mangfoldighed og inklusion. Chartret fastsætter fælles principper og mål og konkrete forpligtelser, som skal forbedre arbejdskulturen i hele ESCB og SSM. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

ECB's henstilling om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank

Den 27. juli 2022 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2022/27 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank.

Ny formand for Komitéen for Organisatorisk Udvikling (ODC)

Den 8. september 2022 udnævnte Styrelsesrådet Roland Weyland som formand for Komitéen for Organisatorisk Udvikling (ODC). Roland Weyland er administrerende direktør i Banque centrale du Luxembourg og det længst siddende medlem af komitéen. Udnævnelsen gælder i en overgangsperiode fra 1. oktober 2022 til 31. december 2022, hvor formændene for alle Eurosystem/ESCB-komitéer vil blive (gen)udnævnt for den næste treårige periode. Komitéen for Organisatorisk Udvikling var tidligere under forsæde af Michael Diemer, som fratræder sin stilling som Chief Services Officer i ECB med udgangen af september 2022.

Statistik

Offentliggørelse af resultaterne af cost-benefit-vurderingen vedrørende den integrerede rapporteringsramme (IReF)

Den 9. september 2022 godkendte Styrelsesrådet – understøttet af bemærkningerne fra medlemmerne af Det Generelle Råd – de endelige resultater af analysen af cost-benefit-vurderingen og opdateringen af oversigtsdokumentet i tilknytning hertil og gav tilladelse til, at de blev offentliggjort. Det harmoniserede system til statistisk indberetning skal gøre det nemmere for bankerne at indberette statistiske oplysninger til ESCB og mindske deres indberetningsbyrde ved at anvende digitalisering og en produktionspraksis på et højt teknisk niveau. Systemet vil også gøre det lettere for de politiske beslutningstagere at analysere og sammenligne de relevante data. Dokumenterne i tilknytning hertil findes under afsnittet IReF på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

Overholdelse af EBA's retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger

Den 11. august 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's retningslinjer om ækvivalensen af tredjelandsmyndigheders fortrolighedsordninger (EBA/GL/2022/04).

Årsrapport om SSM's aktiviteter på sanktionsområdet i 2021

Den 12. august 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre årsrapporten om Den Fælles Tilsynsmekanismes aktiviteter på sanktionsområdet i 2021. Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt